31-Dec-2019 07:29 dating and love service pay  

Xxx web cam bisex tube
who is charlie murphy dating” 5 Sagot naman ni Jesus, “Amen, amen, sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos.

6 Ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman, at ang ipinanganak ayon sa Espiritu ay espiritu.

2 Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, “Rabi, nalalaman po naming kayo'y isang tagapagturong mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo maliban kung sumasainyo ang Diyos.” 3Sumagot si Jesus, “Amen, amen, sinasabi ko sa iyo, malibang ipanganak mula-sa-itaas ang isang tao, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos.” 4 Sinabi ni Nicodemo sa kanya, “Paanong maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na?

Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina at muling isilang?

19Ganito ang paghatol ng Diyos: naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat ang kanilang mga gawain ay masasama.

20Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa.

21Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos.

1 “Amen, amen, sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa kundi umaakyat sa ibang daan, ang taong iyon ay tulisan at magnanakaw.

sa pagdating ng panginoon-69sa pagdating ng panginoon-59sa pagdating ng panginoon-2

Gayon ang bawat ipinanganak ayon sa Espiritu.” 9 Sumagot si Nicodemo at sinabi sa kanya, "Papaano mangyayari ang mga bagay na ito?

7 Sinabi sa kanila ni Jesus, “Punuin ninyo ng tubig ang mga banga.” At pinuno nga nila ang mga ito hanggang sa labi.

8 Pagkatapos, sinabi niya, “Kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan.” Dinalhan nga nila ang namamahala ng handaan, at 9 tinikman nito ang tubig na naging alak.

25 at hindi niya kailangan ang sinuman upang magpatotoo tungkol sa tao, sapagkat alam niya ang isinasaloob ng tao.

1 May isang lalaki sa mga Fariseo na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio.
19-Jan-2020 11:30 Girl wrestle online on webcam  

chemistry dating site
colchester library speed datingLively and Reynolds maintain a strong presence on both Twitter and Instagram.


10-Mar-2020 09:55 Sex chat room with cam free desi  

exchange global address not updating
Adult chat with sypeWe might push to spend all of our time together, maybe move in together, take vacations together, meet family, all on a schedule that might feel too fast for you.


10-Mar-2020 22:14 Freegirlsphonenumber com  

Live free webcams signup bonus
tomtom one updating mapsWe’re both passionate about connecting people who want to find their ideal soulmate in life.